_

تخصص ما          

_

پروژه های توسعه کسب و کار

اجرای پروژه های توسعه منطقه ای در حوزه SME ها

تدوین سند راهبردی

اجرای پروژه های برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک از تدوین تا اجرا و ارزیابی استراتژی ها

مدیریت فرایندها

شناسایی طراحی و پیاده سازی فرایندهای سازمان

مشاوره سرمایه گذاری

ارائه مشاوره های تخصصی با هدف جذب و راهبری سرمایه گزاری 

تحلیل زنجیره ارزش

شناسایی نقاط فشار و مزیت های رقابتی و طراحی استراتژی توسعه

جاشین پروری

طراحی ارزش پیشنهادی با استفاده از پروفایل مشتریان

استراتژی اقیانوس آبی

طراحی استراتژی ورود به بازارهای بکر و دست نخورده

طراحی بوم کسب و کار

طراحی مدل ایجاد و توسعه براساس تحلیل پارمترهای بوم کسب و کار

تحقیقات بازار

مطالعه بازارهای هدف در داخل و خارج کشور براساس نیاز مشتری

پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتری

استقرار و پیاده سازی منطق و تفکر و ابزار ارتباط با مشتری

مهندسی ارزش

بهبود روندهای سازمان با هدف ارتقا ارزش سازمانی

    رزرو نوبت
    55 444 333 021